Officiele publicatie

Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats Goudenregenstraat te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van … wonende aan Goudenregenstraat . te Steenbergen om een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in Goudenregenstraat, ter hoogte van nummer 42.

dat … niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats;

dat op grond van de medische achtergrond van … het college heeft besloten een uitzondering te maken en hem een persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats toe te kennen;

dat politiedistrict Markiezaten een positief politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 3 oktober 2016;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUITEN:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Goudenregenstraat op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken:08-GNV-3 vermeld staat.

Steenbergen, 25 oktober 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt

Indienen bezwaarschrift: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de envelop te vermelden: “bezwaarschrift”.