Officiele publicatie

Definitieve omgevingsvergunning De Ambacht 18 te Nieuw-Vossemeer

Op 20 april 2016 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik verleend voor het tijdelijk huisvesten van bewoners van een verpleeghuis aan de De Ambacht 18, 4681 CV te Nieuw-Vossemeer.

De ontwerp-omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16000564.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit

een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800

PA Breda. In het beroepschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk

besluit het beroepschrift is gericht en moet een motivatie van het beroep worden opgenomen. Ook moet het

beroepschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Meer informatie over het indienen van een

beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 20 april 2016 

Einde bezwaartermijn 2 juni 2016