Officiele publicatie

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning Princebosseweg 1 te Kruisland

Op 12 januari 2017 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ voor het realiseren van een dierenpension aan de Princebosseweg 1, 4756 SR te Kruisland buiten behandeling gelaten.

 De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK16005214.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 12 januari 2017 

Einde bezwaartermijn 23 februari 2017