Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kunt u alleen schriftelijk indienen. De algemene bezwaarprocedure is voor verschillende besluiten van toepassing, zoals vergunningen, subsidiebeschikkingen, handhavingsbesluiten, verkeersbesluiten en besluiten in het kader van de WMO en de Jeugdwet.

Voor enkele besluiten geldt een andere procedure

  • Belastingaangelegenheden (ook leges en heffingen) en besluiten in het kader van de WOZ.
    Nadere informatie omtrent de WOZ kunt u vinden in het WOZ-loket.
  • Besluiten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Nadere informatie
    kunt u vinden op de website isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl.
  • Besluiten van de leerplichtambtenaar in het kader van de Leerplichtwet.


Bezwaarschrift

U dient duidelijk te vermelden dat het een bezwaarschrift betreft en tegen welk besluit het bezwaarschrift gericht is. U dient hierbij het kenmerk van het besluit te noemen dat bovenaan de brief staat. Het bezwaarschrift stuurt u naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft ondertekend. Dit kan zijn het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

U heeft 6 weken de tijd om uw bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn begint te lopen op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen wordt het besluit bekend gemaakt door het toezenden van het besluit aan de aanvrager. Andere besluiten worden bekendgemaakt via het elektronisch Gemeenteblad of de Staatscourant. De bekendmakingen zijn te zien via www.overheid.nl .

Meer informatie vindt u onder Bezwaarschrift indienen

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig