Officiele publicatie

Bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel als ook voor stagiaires, gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft in haar vergadering van 22 augustus 2017 de Gedragscode integriteit voor ambtenaren, uitzendkrachten en ander tijdelijk personeel als ook voor stagiaires vastgesteld. De gedragscode is een interne aanvulling op de bedstaande wet- en regelgeving waarin de normen en waarden worden vermeld waarmee de ambtenaar rekening moet houden bij zijn/haar functievervulling.

De gedragscode treedt in werking op de dag na bekendmaking.