Officiele publicatie

Bekendmaking substitutie / vervanging archiefbescheiden Gemeente Steenbergen

Ondergetekende, secretaris van de gemeente Steenbergen deelt mee dat op de website (www.gemeente-steenbergen.nl) een gemotiveerd besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reproducties en tot daaropvolgende vernietiging van de oorspronkelijke archiefbescheiden is opgenomen. Op de website is tevens als bijlage opgenomen het Handboek digitale vervanging analoge archiefbescheiden van de gemeente Steenbergen waarin alle zaken beschreven worden die aan de orde zijn bij het vervangen van archiefbescheiden.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van artikel 3.13 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk aan de gemeentesecretaris uiterlijk op 6 februari 2017 zijn/haar zienswijze naar voren brengen.

Steenbergen, 6 december 2016.

M.J.P. de Jongh RA

Secretaris