Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing inrichting”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing inrichting” ter inzage wordt gelegd. Het plan borgt de gedeeltelijke aanpassingen van Landgoed De Vliet. De aanpassingen bestaan o.a. uit het opvullen de van kom, het splitsen van het landschappelijk eiland door het graven van een geul, het verplaatsen van de middelste woning en de aanleg van dammen met bruggen. Deze werkzaamheden passen niet binnen het geldende bestemmingsplan “Landgoed De Vliet” uit 2008, mede omdat de aanpassingen niet voldoen aan het bijbehorende beeldkwaliteitsplan en het inrichtings- en beheerplan. Ontwerpbestemmingsplan “Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing inrichting” inclusief bijlagen borgt de aanpassingen juridisch-planologisch;

 

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed De Vliet, partiële herziening aanpassing inrichting” vanaf 3 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.gemeente-steenbergen.nl onder Officiële bekendmakingen;

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 2 augustus 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling