Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerpbestemmingsplan “De Pinas”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend

 

  • dat het ontwerpbestemmingsplan “De Pinas” (NL.IMRO.0851.dtlBPdepinas-o001) ter inzage wordt gelegd. Het plan maakt woningbouw mogelijk op de voormalige sportvelden tussen de Oostgroeneweg en Karel Doormanstraat/Van Heemskerckstraat in Dinteloord. Voor deze ontwikkeling is reeds in 2011 een bestemmingsplan vastgesteld. Inmiddels is met een nieuwe verkaveling het gebied verder uitgewerkt en wordt een groter aantal woningen in het gebied ingepast. Er is namelijk behoefte aan meer flexibiliteit in woningtypen en verkaveling om in te kunnen spelen op de veranderende vraag vanuit de markt. Ontwerpbestemmingsplan “De Pinas” maakt het voorgaande juridisch-planologisch mogelijk;

 

  • dat het ontwerpbestemmingsplan “De Pinas” vanaf 15 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

  • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  • a.
    een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  • b.
    een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland of de heer M. Meulblok van afdeling Beleid.

Steenbergen, 14 juni 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling