Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerpbestemmingsplan “Binnenhof”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhof” (NL.IMRO.0851.klBPbinnenhof-o001) ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van de voormalige bedrijfslocatie van een kwekerij aan de Wethouder Swagemakersstraat ten behoeve van de realisatie van negen levensloopbestendige woningen;
 • dat het ontwerpbestemmingsplan “Binnenhof” vanaf 2 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt:
  a. op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
  a. een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan de gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
  b. een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland of de heer M. Meulblok van afdeling Beleid.

Steenbergen, 1 juni 2016

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

drs. ing. J.M.P.C. Groenland

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling