Officiele publicatie

Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Boompjesdijk 1”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

maken bekend

 • dat het ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Boompjesdijk 1” (NL.IMRO.0851.bgWPboompjesdijk1-o001) ter inzage wordt gelegd. Met dit plan wordt de bestemming ‘Agrarisch’ op het perceel Boompjesdijk 1 gewijzigd naar de bestemming ‘Bedrijf-1’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - gemengde plattelandseconomie’ en de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’;

 

 • dat het ontwerp wijzigingsplan vanaf 23 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt:
 • a.
  op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op de website www.ruimtelijkeplannen.nl; 

 

 • dat een ieder binnen de termijn van terinzagelegging:
 • a.
  een schriftelijke zienswijze kenbaar kan maken, te richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen;
 • b.
  een mondelinge zienswijze kenbaar kan maken op afspraak bij de heer J. Groenland van afdeling Beleid.

  

Steenbergen, 22 februari 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

  

drs. ing. J.M.P.C. Groenland