Officiele publicatie

Bekendmaking definitief plaatsingsplan ondergrondse containers gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen heeft bij vergadering van 20 juni 2017 het definitieve plaatsingsplan ondergrondse containers vastgesteld. In het plan worden de locaties aangewezen waar de ondergrondse containers binnen de gemeente Steenbergen worden geplaatst.

Dit plan kan vanaf 28 juni 2017 gedurende zes weken ingezien worden op het gemeentehuis (Buiten de Veste 1, Steenbergen).

Tegen het plan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). De termijn van beroep loopt van 29 juni tot en met 9 augustus 2017. Beroep kan worden ingesteld als:

  • -
    belanghebbenden een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp plan;
  • -
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend;
  • -
    belanghebbenden niet eens zijn met veranderingen in het definitieve plaatsingsplan ten opzichte van het ontwerp plan.