Officiele publicatie

Bekendmaking AANWIJZINGSBESLUIT A. VAN DER ZIJDEN TOEZICHTHOUDER WMO 2015 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 6.1

Het college van de gemeente Steenbergen heeft”

Gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

Overwegende dat:

- de kwaliteit van de Wmo-ondersteuning gemonitord wordt;

- het college met dit aanwijzingsbesluit invulling geeft aan de plicht om personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.

Besloten vast te stellen het “Aanwijzigingsbesluit A. van der Zijden toezichthouder Wmo 2015”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Mevrouw A. van der Zijden, directeur van de GGD West-Brabant, aan te wijzen als toezichthouder in het kader van de Wmo 2015.

Artikel 2. Slotbepalingen

  • 1.
    Het aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij bekend is gemaakt.
  • 2.
    Het aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit A. van der Zijden toezichthouder Wmo 2015”.

Aldus besloten door de burgemeester en wethouders van Steenbergen op 24 januari 2017.

De secretaris, De burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA