Officiele publicatie

Akkoordverklaring melding Activiteitenbesluit en verlening OBM, Leerlooierij 8 te Steenbergen

Akkoordverklaring melding Activiteitenbesluit

Op 25 juli 2017 hebben wij een melding Activiteitenbesluit milieubeheer akkoord bevonden voor het oprichten van de inrichting aan de Leerlooierij 8 te Steenbergen.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl. Deze melding heeft slechts een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend.

Datum publicatie: 27 juli 2017

Verleende omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets, Leerlooierij 8 te Steenbergen

Op 25 juli 2017 hebben wij een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) verleend voor de inrichting aan de Leerlooierij 8 te Steenbergen. Het betreft hier het starten van een bierbrouwerij.

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een OBM, zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 27 juli 2017

Einde bezwaartermijn: 6 september 2017