Officiele publicatie

Akkoordverklaring melding Activiteitenbesluit en opleggen maatwerkvoorschriften West-Groeneweg 1 te De Heen

Op 17 juli 2017 hebben wij een melding Activiteitenbesluit akkoord verklaard voor het oprichten van een inrichting aan de West-Groeneweg 1 te De Heen. Daarnaast blijkt uit nader onderzoek, dat op enkele onderdelen de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, die van toepassing zijn op de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, niet geheel aansluiten op de situatie. Wij hebben aan de inrichtinghouder kenbaar gemaakt dat wij van plan zijn om, op het gebied van bodem, maatwerkvoorschriften te stellen.

Omdat het een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) betreft is tegen de akkoordverklaring geen bezwaar of beroep mogelijk. De inrichtinghouder is echter wel in de gelegenheid gesteld om tegen ons voornemen, om maatwerkvoorschriften op te leggen, een zienswijze in te dienen. Dit is mogelijk tot en met 2 augustus 2017.

Datum publicatie : 19 juli 2017

Einde zienswijzetermijn: 2 augustus 2017