Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit rookverbod bossen 2016 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 2:18

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 2:18 lid 1 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -
  in artikel 2:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van 30 meter daarvan te roken gedurende een door het college aan te wijzen periode;
 • -
  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid een periode aan te wijzen;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit rookverbod bossen 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2:18 lid 1 van de APV is het in de periode van 1 maart tot 1 oktober verboden te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van 30 meter daarvan.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.
  Het aanwijzingsbesluit rookverbod bossen 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt. onder gelijktijdige intrekking van artikel 1.1 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.
 • 2.
  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit rookverbod bossen 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA