Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc. 2016 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 4:13

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben;

Gelet op artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -
  in artikel 4:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een verbod is opgenomen voor het opslaan van voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc. op door het college aangewezen plaatsen
 • -
  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid een gebied aan te wijzen;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc. 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.
  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, lid 1, van de APV is het gehele grondgebied van de gemeente aangewezen als gebied, waar het verboden is buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg gelegen de onder artikel 4:13, lid 1 onder a, b, c, d en e van de APV genoemde stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben.
 • 2.
  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4:13, lid 2, van de APV zijn geen nadere regels gesteld.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.
  Het aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc. 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 4.3 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.
 • 2.
  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen etc. 2016”.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Steenbergen op 17 november 2015

De plv. secretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA