Officiele publicatie

Aanwijzingsbesluit langere termijn aanvraag 2016 gemeente Steenbergen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, artikel 1:3 lid 2

De burgemeester van de gemeente Steenbergen heeft;

Gelet op artikel 1:3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016;

Overwegende dat:

 • -
  in artikel 1:3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 een bevoegdheid is opgenomen voor het bestuursorgaan om vergunningen of ontheffingen aan te wijzen waarvoor een termijn voor de aanvraag geldt van 12 weken;
 • -
  met dit aanwijzingsbesluit het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid vergunningen aan te wijzen;

Besloten vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit langere termijn aanvraag 2016”;

Inhoudende:

Artikel 1. Aanwijzingsbesluit

 • 1.
  Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 1:3, lid 2, van de APV wordt een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 2:25 (evenementenvergunning) van de APV, die wordt ingediend minder dan twaalf weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft, niet behandeld.
 • 2.
  In uitzonderingsgevallen kan door of namens de burgemeester worden besloten om een aanvraag als bovenbedoeld die niet tijdig is ingediend, alsnog in behandeling te nemen.

Artikel 2. Slotbepalingen

 • 1.
  Het aanwijzingsbesluit langere termijn aanvraag 2016 treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekend gemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 1.1 van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV.
 • 2.
  Het aanwijzingsbesluit worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit langere termijn aanvraag 2016”.

Aldus besloten door de burgemeester van Steenbergen op 19 januari 2016

De burgemeester,

R.P. van den Belt MBA