Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg ong. te Steenbergen

Op 21 maart 2017 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ , ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor een periode van 10 jaar voor het plaatsen van permanent  teeltondersteunende voorzieningen, gelegen aan het perceel Gagelweg ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummer 768 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK17001428.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.