Officiele publicatie

Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats Westlandse Langeweg te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan Westlandse Langeweg te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Westlandse Langeweg, ter hoogte van 34.

dat … niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat … op eigen terrein wel mogelijkheden heeft om zijn voertuig te parkeren;

dat de beschikbare ruimte op eigen terrein niet afdoende is om met rolstoel of scootmobiel het voertuig te passeren;

dat het hierdoor niet mogelijk is voor aanvrager om gebruik te maken van zijn voertuig;

dat daarom besloten is af te wijken van de gestelde voorwaarden en aanvrager een persoonlijke invalidenparkeerplaats toe te kennen;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 25 april 2017;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUITEN:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Westlandse Langeweg op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 61-NG-VV vermeld staat.

Steenbergen, 4 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg

Indienen bezwaarschrift:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: “bezwaarschrift”.