Officiele publicatie

6e wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad Steenbergen:

Gezien de ledenbrief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

- d.d. 2 december 2015, kenmerk ECWGO/U201502055, Lbr. 15/099, CvA/LOGA 16/15, inzake integrale tekst CAR/UWO geldig per 1 januari 2016;

- d.d. 29 januari 2016, kenmerk ECWGO/U201600078, Lbr. 16/003, CvA/LOGA 16/02, inzake aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren;

- d.d. 19 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600259, Lbr. 16/007, CvA/LOGA 16/03, inzake Wet flexibel werken en Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd;

- d.d. 22 februari 2016, kenmerk ECWGO/U201600266. Lbr. 16/008, CvA/LOGA 16/04, inzake technische wijzigingen CAR/UWO;

- d.d. 23 maart 2016, kenmerk ECWGO/U201600450, Lbr. 16/014, CvA/LOGA 16/06, inzake aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR;

- d.d. 7 april 2016, kenmerk ECWGO/U201600159, Lbr. 16/017, CvA/LOGA 16/08, inzake wijziging salarisbedragen CAO Gemeenten 2016-2017;

- d.d. 31 mei 2016, kenmerk ECWGO/U201600848, Lbr. 16/039, CvA/LOGA 16/11, inzake revisie integrale toelichting bij de CAR/UWO;

- d.d. 29 juni 2016, kenmerk ECWGO/U2016000995, Lbr. 16/053, CvA/LOGA16/14, inzake IKB regeling;

- d.d. 10 november 2016, kenmerk ECWGO/U201601310, Lbr. 16/083, CvA/LOGA 16/19, inzake CAR/UWO wijzigingen als gevolg van invoering IKB;

- d.d. 24 november 2016, kenmerk ECWGO/U201601499, Lbr. 16/089, CvA/LOGA 16/20, inzake aanpassing CAR/UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering;

Overwegende dat het wenselijk is om de integrale tekst van de CAR/UWO, inclusief een 1e wijziging daarop, en de daarbij behorende toelichting vast te stellen;

Verder overwegende dat over de wijziging van lokale rechtspositieregelingen overleg is gevoerd met de Ondernemingsraad en met de commissie voor Georganiseerd Overleg;

Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad en de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg, ieder voor zover het haar bevoegdheid aangaat;

Mede gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 125 van de Ambtenarenwet en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten :

 • I.
  de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014’ te wijzigen als volgt:
 • A.
  Wijzigingen “CAR/UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997” als bedoeld in artikel 1 van de arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014.

De integrale tekst en toelichting van de CAR/UWO gemeente Steenbergen zoals vastgesteld door

het college van b&w (besluit BD1600659) per 1 januari 2016, wordt onverkort overgenomen.

De 1e wijziging van de CAR/UWO gemeente Steenbergen zoals vastgesteld door het college van b&w (besluit BD1600738) per 1 januari 2017, wordt onverkort overgenomen.

 • B.
  Wijzigingen lokale rechtspositieregelingen als bedoeld in artikel 2 van de arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014.
  • -
   De landelijke IKB-regeling aanvullen met de lokale IKB-regeling zoals vastgesteld door het college van b&w (besluit BD1600660) per 1 januari 2017, wordt onverkort overgenomen.
  • -
   Het ‘Sociaal Statuut gemeente Steenbergen 2001’ komt te vervallen, zoals besloten door het college van b&w (besluit BD1600687) per 1 september 2016, wordt onverkort overgenomen.
  • -
   Het ‘Sociaal Statuut gemeente Steenbergen 2016’ zoals vastgesteld door het college van b&w (besluit BD1600609) per 1 september 2016, wordt onverkort overgenomen, zulks met inachtneming van het gestelde onder C van dit besluit.
  • -
   De 2e wijziging van de ‘Regeling bezwarencommissie personele aangelegenheden’ zoals vastgesteld door het college van b&w (besluit BD1600532) per 1 september 2016, wordt onverkort overgenomen.
  • -
   De benoeming van de heer H. Lemmers per 1 september 2016 tot lid van de bezwarencommissie personele aangelegenheden zoals besloten door het college van b&w (besluit BD1600532), wordt onverkort overgenomen. .
  • -
   De tijdelijke conversietabel HR21 zoals vastgesteld door het college van b&w (besluit BD1600780) per 1 december 2016, wordt onverkort overgenomen.
  • -
   De intrekking van de verlofregeling gemeente Steenbergen 1997 per 1 januari 2017, zoals besloten door het college van b&w (besluit BM1700166), wordt onverkort overgenomen.
  • -
   De intrekking van de uitruilregeling vakbondscontributie gemeente Steenbergen 2006 per 1 januari 2017, zoals besloten door het college van b&w (besluit BM1700167), wordt onverkort overgenomen.
  • -
   De intrekking van de fietsregeling gemeente Steenbergen 2002 per 1 januari 2017, zoals besloten door het college van b&w (besluit BM1700171), wordt onverkort overgenomen.
  • -
   De 1e wijziging van de Beleidsregel inpassen en belonen gemeente Steenbergen per 1 januari 2017, zoals vastgesteld door het college van b&w (besluit BM1700197), wordt onverkort overgenomen.
 • C.
  Invoegen nieuw artikel 8a.

In de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Steenbergen 2014’ wordt ná artikel 8 een nieuw artikel 8a ingevoegd, luidend:

“Voor de toepassing van het Sociaal Statuut gemeente Steenbergen 2016 dienen de artikelen 1:4 en 1:5 te worden gelezen als volgt:

1:4 De raad is bevoegd tot het nemen van besluiten over de wijziging van de ambtelijke organisatie van de griffie.

1:5 De raad is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, herplaatsing en ontslag van de medewerkers van de griffie.

 • II.
  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag volgende op die waarop dit besluit is bekend gemaakt.

___

Steenbergen, 26 januari 2017.

De werkgeverscommissie voornoemd,

namens dezen,

de voorzitter,

T.C.J. Huisman.