Officiele publicatie

[ Wijziging CAR-UWO (DB 12-12-2016) ]

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 12 december 2016

Agendapunt : 5

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 21 en 22/24 F

 Advies bestuurssecretariaat:

 Datum: 6 december 2016

 Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

- de circulaire dd. 10 november 2016 met het kenmerk ECWGO/U2016 01310 inzake wijziging van de CAR-UWO als gevolg van de invoering van het IKB (ingangsdatum: 1 januari 2017).

- de circulaire dd. 24 november 2016 met het kenmerk ECWGO/U2016 01499 inzake wijziging van de CAR-UWO aan de nieuwe collectieve zorgverzekering (ingangsdatum: 1 januari 2017).

Over de bedoelde wijzigingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaires worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.

Hoogachtend,

 Beslissing DB dd. 12 september 2016: Akkoord, cf. voorstel.