Nieuwsbericht Vervolgbijeenkomst herinrichting Steenbergen Zuid

Gepubliceerd op: 11 september 2017

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een vervolgbijeenkomst over de Herinrichting Steenbergen Zuid (fase 2), waarbij wij het concept-ontwerp aan u voorleggen en graag horen hoe u hierover denkt.

Deze bijeenkomst wordt gehouden

Op: maandag 11 september 2017
Van: 19.00 tot 21.00 uur (binnen dit tijdsbestek kunt u vrij inlopen)
Waar: Gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen (raadszaal)

Wij stellen uw inbreng bijzonder op prijs en hopen u op voornoemde datum dan ook te mogen verwelkomen, zodat wij met behulp van uw inbreng tot een definitief ontwerp voor deze herinrichting kunnen komen.

Het concept-ontwerp dat wij nu presenteren, is mede tot stand gekomen dankzij de enorme input die wij mochten ontvangen op en naar aanleiding van de eerste inloopavond over deze herinrichting, van 29 september 2016.  Waarvoor bij deze nog onze hartelijke dank. 

Toelichting meest gestelde vragen:

Plateaus

Veel opmerkingen zijn ontvangen over de hoogte van de plateaus. Alle plateaus binnen het plangebied worden aangepast naar de norm voor plateaus binnen een 30 km-gebied.  Ook zijn er een aantal extra plateaus verwerkt in de concepttekening.

Wateroverlast

Steeds vaker krijgen we te maken met hevige neerslag. De hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen neemt alsmaar toe. Het water kan hierdoor niet de grond in zakken, dit zorgt voor steeds meer wateroverlast. Denk aan straten die blank staan, borrelende toiletten en ondergelopen kelders.

De gemeente en het waterschap doen er zoveel mogelijk aan om de waterafvoer goed te regelen. Echter is het te duur om alle rioleringen en watergangen aan te passen. Er moet gezocht worden naar andere maatregelen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig.

Enkele maatregelen kunnen zijn:het verminderen van de verharde oppervlakte van de tuin of het toepassen van een waterdoorlatende verharding en gebruikmaken van een regenton. Heeft u veel plasvorming in uw tuin, dan is wellicht het aanbrengen van verticale drains een oplossing. Hierbij boort u met een grondboor een verticale buis in de grond die u vult met grind. Eventueel storende lagen in de ondergrond worden hiermee doorbroken, zodat het water beter weg kan zakken.

Om de kans op wateroverlast in Steenbergen-Zuid te verminderen, wordt er momenteel een  interne overstort aangebracht, die het water eerder en sneller zal afvoeren. De interne overstort wordt aangelegd vanaf de kruising Plataanstraat- Oudlandsestraat, met afvoer naar de sloot langs de N259, via de Esdoornstraat.

Verder zal in deze fase (2) een extra leiding worden aangelegd om ook het regenwater eerder en sneller af te voeren.

Parkeren

Er zijn veel reacties ontvangen over het uitbreiden van de parkeergelegenheid. Daar waar het mogelijk is, zullen wij de parkeermogelijkheden uitbreiden. We proberen zo min mogelijk groen op te offeren ten behoeve van het parkeren, om zo de leefbaarheid te behouden en het verhard oppervlak zo klein mogelijk te houden. Tevens is er een parkeerterrein voorzien nabij de Seringenlaan, dat plaats biedt aan 50 voertuigen.* Verder zijn er nog wat opmerkingen over de vorm van de parkeervakken ontvangen. Alle parkeervakken zullen volgens de geldende normen aangelegd worden.

Groen

Veel reacties zijn ontvangen over de overlast van bomen in de gehele wijk Steenbergen-Zuid. Vooral de bladval en de honingdauw (plakkerige afscheiding van luizen) veroorzaken veel overlast. Uit nader onderzoek moet blijken of de bomen vitaal en gezond zijn en welke levensverwachting zij hebben. Aan de hand hiervan wordt besloten of de bomen vervangen worden of blijven staan.

Voor de rest van het groen in uw wijk is een groenplan opgesteld. Nagenoeg alle beplanting en gazon (excl. bomen) zal vervangen worden.  Om de Seringenlaan een groener aanzien te geven, zal het hekwerk langs het sportpark naar achteren verplaatst worden.

Er zijn opmerkingen ontvangen over de onkruidbestrijding m.b.v. heet water. Vorig jaar  is de gemeente overgegaan op het chemievrij bestrijden van onkruid. In de vorm van een pilot wordt nu het onkruid bestreden op twee manieren, met heet water en met stoom. Beide methoden zijn gebaseerd op het uitputten van het onkruid.
Dit vindt niet plaats in 1 groeiseizoen, maar door het herhaaldelijk kapot maken van de bovengrondse delen van de plantjes zullen deze op den duur uitgeput raken en verdwijnen.

Aan de hand van de pilot wordt dit najaar beoordeeld welke methode het beste werkt in de gemeente Steenbergen.

Openbare verlichting

In verband met de aanpassing van het wegprofiel en de herinrichting wordt ook een nieuw verlichtingsplan gemaakt, dat wordt verwerkt in het definitieve ontwerp.

Werkzaamheden kabels en leidingen

U wordt later nog nader geïnformeerd over de aanpassingen in de grond door uw netbeheerder. Het gaat hierbij over de riolering en nutsvoorzieningen.

Bestrating en verlichting brandgangen

Er zijn opmerkingen binnengekomen over de bestrating en de verlichting in de brandgangen. Dit betreft echter particulier eigendom of eigendom van de woningstichting, dus de gemeente mag en zal hier geen aanpassingen aan verrichten.

Hondenpoep en afvalbakken

De overlast van hondenpoep blijft een aandachtspunt. We proberen de hondeneigenaren ervan bewust te maken dat zij de uitwerpselen van hun hond moeten opruimen.

Aanbiedplaatsen afvalcontainers

Er zijn opmerkingen ontvangen over de locaties van de aanbiedplaatsen voor de minicontainers. We bekijken of we deze kunnen verwerken in het ontwerp, waarin de locaties voor de ondergrondse afval containers sowieso al zijn meegenomen.

Aandachtspunten fase 2

Wateroverlast; er zal een gedeelte van het verhard oppervlak afgekoppeld worden binnen de wijk. Dit houdt in dat er naast het vuilwaterriool, een hemelwaterriool zal worden aangelegd.

Alle straten worden opgebroken om de ondergrondse infra te beoordelen en deels te vernieuwen.

Het hertenkamp krijgt een opknapbeurt. De inrichting wordt herzien m.b.t. de bomen en er komt een nieuw verblijf voor de dieren. Daarnaast is er een voorstel om bij het hertenkamp een verblijfplek te maken, zodat deze locatie beter beleefd kan worden en de openbare ruimte beter wordt benut.

Ten aanzien van de bomen in de Irisstraat heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de conditie en vitaliteit van de bomen en de werkzaamheden die in de nabijheid van de bomen moeten worden uitgevoerd. De bomen zijn goed bevonden, op eentje na. Een besluit over de toekomst van de bomen is echter nog niet genomen.

Op de hoeken van de trottoirs, op plaatsen waar geen plateaus zijn, zullen inritten worden aangebracht voor minder-validen.

De verkeerstromen en de parkeervoorzieningen zijn nader bekeken. Zoals het er nu naar uitziet zullen de Orchideestraat, Zonnebloemstraat, Goudenregenstraat, Geraniumstraat en Irisstraat ingericht worden als eenrichtingsverkeer.

Dit gezien de beperkte breedte van het wegprofiel van deze straten en t.b.v. de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

De trottoirs zullen conform de norm aangelegd worden. Met als uitgangspunt een minimale breedte van 1.50 m.

Wij  hopen u op deze manier alvast voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken, maar zien u nogmaals graag tegemoet op maandag 11 september a.s., tijdens de inloopavond.  Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact met ons op via 14 0167.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig