Nieuwsbericht Sluitend huishoudboekje voor Steenbergen

Gepubliceerd op: 10 oktober 2017

Het college van de gemeente Steenbergen heeft op 5 oktober de begroting voor 2018 en de volgende jaren ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Een begroting met ambitie en veel nieuwe plannen. Steenbergen wil goed voorbereid zijn op de toekomst. De nieuwe Omgevingswet, de omvorming van het sociaal domein, een energieneutraal Steenbergen en innovatie zijn daarvan de belangrijkste voorbeelden. Marijke Vos, wethouder Financiën: "Al onze plannen passen in het huishoudboekje van de gemeente. Er blijft voor de komende jaren zelfs nog een plus over. Die plus is in 2018 € 35.000 en loopt op naar € 68.000 in 2021. Op donderdag 9 november besluit de gemeenteraad of de begroting akkoord is.

Speerpunten in de begroting

Op 6 juli heeft de raad de Perspectiefnota 2017-2021 vastgesteld. In de begroting heeft het college de plannen, die hierin waren aangekondigd, verder uitgewerkt naar concrete activiteiten. Bijvoorbeeld voor het op niveau brengen van de handhaving, het versterken van het welzijnswerk voor onze inwoners van 0-100 jaar en een Energieneutraal Steenbergen. Ook op het terrein van de Biobased Economy en innovatie wil het college door op de ingeslagen weg. De investering in  CentrumHaven Dinteloord, waarvoor de raad een bedrag van € 800.000 beschikbaar heeft gesteld, wordt opgepakt.

Organisatie op weg naar de toekomst

Wethouder Marijke Vos: "We zien dat de nieuwe taken veel vragen van de organisatie. Als we klaar willen zijn voor de toekomst, dan mag de organisatie niet worden vergeten. Daarom zijn we gestart met "de gemeente van de toekomst". Dit is een ontwikkeltraject waarbij we de organisatie toekomstbestendig maken. Voor de knelpunten waar we nu al tegenaan lopen, hebben we in deze begroting maatregelen getroffen. Maar we kunnen nog niet alle gevolgen exact bepalen. Daarvoor is meer onderzoek nodig".

We zijn er nog niet

Het huishoudboekje is op orde voor de komende jaren. Dat is mooi. Toch is er ook reden tot zorg. Wethouder Vos: "Net zoals andere gemeenten hebben we te maken met tegenvallers in de uitgaven voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Jeugd. We kunnen op dit moment nog niet goed voorspellen wat er de komende jaren gaat gebeuren. En met de toenemende vergrijzing in zicht wordt dat nog lastiger. We willen beter vooruit kunnen kijken en de flexibiliteit in onze financiën verhogen. Daar gaan we snel mee aan de slag".

Lastendruk

Over de gehele collegeperiode gemeten zijn de lokale lasten (gemeentelijke belastingen en heffingen) met ongeveer 3% gestegen. Dat is onder het niveau van de inflatie (3,33%) gebleven. Toch wordt de afvalstoffenheffing in 2018 verhoogd met gemiddeld 10 euro per aansluiting. Dit komt doordat de gemeente is geconfronteerd met kostenstijgingen, die zij niet zelf in de hand heeft. De kosten van inzameling, transport en verwerking van de afvalstromen komen hoger uit. Ook verwachten we dat het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen nog niet zal leiden tot de eerder verwachte afname van restafval. Vos: "Het college doet er alles aan om de lasten zo laag mogelijk te houden, maar dat hebben we niet altijd zelf in de hand. We hebben te maken met veel onzekerheden in een branche die volop in beweging is. Wat we als samenleving wel in de hand hebben, is het terugbrengen van de hoeveelheid restafval. Samen kunnen we dat tot een succes maken".

In vogelvlucht

Dit jaar heeft de gemeente geprobeerd de begroting makkelijker leesbaar te maken. Aan ieder programma is een zogenaamde infographic toegevoegd. Deze versimpelde weergave geeft kort de belangrijkste informatie weer van het programma. De begroting, inclusief infographics, is vanaf woensdag 11 oktober te raadplegen op https://programmabegroting.gemeente-steenbergen.nl/. Ook is de begroting (met bijlagen) beschikbaar als PDF.

Zie ook:

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig