Nieuwsbericht De Nederlandse arbeidsmarkt verandert

Gepubliceerd op: 27 november 2017

De werkgelegenheid in West-Brabant neemt steeds meer toe, ook in Steenbergen. We verwachten een stijging van 2% van het aantal banen in 2017. Ook zien we grote veranderingen in de samenstelling van de Werkgelegenheid West-Brabant
arbeidsmarkt. In de gemeente Steenbergen is dit jaar het aantal mensen dat een werkloosheidswet uitkering (ww) ontvangt met 18% gedaald. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is gestegen met 3,5%. Als gemeente werken we er hard aan om in te spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktbeleid

Om de uitdagingen van de veranderende arbeidsmarkt aan te gaan, werken we aan een regionaal beleid. Hiervoor werken we samen met andere gemeenten in West-Brabant, onderwijs, bedrijfsleven, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties. Met dit beleid proberen we de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden beter op elkaar te laten aansluiten. Zo stimuleren we werkzoekenden breder te zoeken. Bijvoorbeeld naar een ander beroep of een andere sector of regio met betere kansen. Met andere initiatieven zoals proefplaatsing en interne job coaching bieden we perspectief, met name aan kwetsbare groepen.

Verandering in werkgelegenheid

De werkgelegenheid trekt steeds meer aan. In bijna alle sectoren groeit het aantal vacatures flink. We verwachten dat het aantal banen van werknemers in West-Brabant in 2017 met 2% toeneemt.

Maar helaas profiteert niet iedereen van de groeiende werkgelegenheid.  Sommige groepen hebben een verslechterde arbeidsmarktpositie. Dit zijn laagopgeleiden, specifieke beroepsrichtingen, niet-westerse migranten, oudere langdurige werklozen en arbeidsbeperkten.

Veranderingen in de arbeidsmarkt

Ook de samenstelling van de arbeidsmarkt verandert volop. Technologische veranderingen zorgen voor het verdwijnen van banen, het veranderen van de eisen aan bestaande banen en het ontstaan van nieuwe banen. Ook is er sprake van een verdringingsproces op de arbeidsmarkt. Dit wil zeggen dat middelbaar- en hoogopgeleiden de functies invullen van lager geschoolden, doordat zij geen baan kunnen vinden op hun eigen niveau. Hierdoor verslechtert de positie van laagopgeleiden. Vooral laagopgeleide jongeren hebben het moeilijk bij de start van hun loopbaan.

Werkloosheidwet uitkering daalt, bijstand neemt toe

Een deel van de potentiële beroepsbevolking ontvangt een sociale zekerheidsuitkering, zoals de WW, bijstand, of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aantal mensen in Steenbergen dat een WW uitkering ontvangt is afgelopen jaar met 18% gedaald. Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is gestegen met 3,5%. Dit komt door veranderingen in de wetgeving (de nieuwe Participatiewet en de nieuwe Wajong 2015).

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig