Regeling Aanwijzing toezichthouder

Wettechnische informatie

Wettechnische informatie
Omschrijving Inhoud
Officiële naam: Aanwijzing toezichthouder
Citeertitel: Aanwijzing toezichthouder
Naam organisatie: Steenbergen
Besloten door: college van burgemeester en wethouders
Onderwerp: bestuur en recht
Datum inwerkingtreding: 29-08-2017

Grondslagen

  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:11
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:12
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:13
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:14
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:15
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:16
  • Algemene wet bestuursrecht art 5:17
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:18
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:19
  • Algemene wet bestuursrecht art. 5:20
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 5.10
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 5.11
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 5.12
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 5.13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum
inwerking-
treding
Terug-
werkende-
kracht t/m
Datum
uitwerking-
treding
Betreft Datum
onder-
tekening
Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
29-08-2017 Aanwijzingsbesluit 22-08-2017 Gemeenteblad BM1702808

Inleiding

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen het verzoek tot aanwijzing van een persoon als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar d.d. 15 augustus 2017

Overwegende dat er diverse controles op Park aan het Veer dienen te worden gehouden om aan te tonen of

personen daar rechtmatig conform de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan verblijven.

Gelet op het bepaalde in:

  • -

    Artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

    Artikelen 5.10 tot en met 5.13 van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluiten:

  • 1.

    De navolgende persoon aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder: R. Corba, geboren op 28 mei 1956 te Almelo.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan. Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

Steenbergen, 22 augustus 2017

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. de Jongh RA R.P. van den Belt, MBA